ŠUŇAL, M. Nabíječka olověného trakčního akumulátoru 48V/40Ah elektrického skútru UVEE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Diplomová práce byla zaměřená značně prakticky, ovšem pro úspěšnou realizaci bylo třeba také množství teoretických výpočtů a návrhů. Při požáru eletromobilu UVEE byla částečně poškozena nabíječka, která vznikla při řešení předcházející bakalářské práce diplomanta. Diplomová práce se již dále nemohla věnovat problematice akumulátorového hospodářství elektromobilu UVEE, ale zaměřila se na obnovu a modifikaci poškozené nabíječky z BP tak, aby nalezla nové uplatnění - pro nabíjení elektrického skútru UVEE. Vzhledem k jinému typu baterií a jiným napěťově-proudovým poměrů bylo nutné navrhnout a realizovat zcela odlišné řídicí obvody nabíječky. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně, při práci si počínal svědomitě, problematice rozuměl. Určité potíže měl při realizaci a praktickém nastavování PI regulátoru napěťové smyčky nabíječky. Ale tyto praktické poznatky a zkušenosti alespoň přispěly k jeho lepší orientaci v problematice, kterou dosud studoval teoreticky. Po věcné i formální stránce hodnotím práci kladně a navrhuji klasifikaci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Červinka, Dalibor

Práce detailně popisuje postup prací při návrhu a výrobě nabíječky se spínaným zdrojem. Vše je popsáno logicky, dostatečně detailně a ve správném pořadí. V práci jsem nenalezl žádné zjevné odborné nedostatky. Formální úroveň práce je též naprosto v pořádku, jen obrázky by vypadaly lépe, kdyby byly kresleny v nějekém vektorovém editoru, nebo kdyby byly vloženy ve větším rozlišení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 27843