ŠIMEČEK, J. Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené práce byla modernizace jednoúčelového stroje push-pack, který se používá na uzavírání střeva Wiene-Pak při výrobě celulózových párkových střev. Modernizace se týkala výměny stávajících pneumatických aktuátorů, elektromagnetických ventilů, úpravy vzduchu a samotného řízení, které je realizováno jednotkou UNITRONIC. Cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vdoleček, František

Práci lze celkově hodnotit velmi kladně zejména díky jejímu praktickému výstupu - návrhu komplexního řešení pneumatické regulace (ovládání) modernizovaného stroje. Práce je vcelku logicky uspořádána a člěněna do jednotlivých kapitol. Návrh celé rekonstrukce stroje je řešen s využitím programového vybavení firmy FESTO. Mezi drobnější připomínky, odrážející se především v grafické stránce práce, lze uvést: - nečíslované rovnice v celé práci - označení evidentních tabulek na str. 29, 47, 49, 52, 53, 55, 64 a dalších. jako obrázky - použití některých obrázků v ne právě nejvhodnějším měřítku nebo se spornou vypovídací schopností. Tyto skutečnosti mírně kazí dokonalejší dojem práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20798