CHALOUPKOVÁ, L. Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Špaček, Jindřich

Předložená práce splňuje požadavky zadání. Autorka práce k řešení přistupovala iniciativně a samostatně. Práce je na dobré grafické úrovni, výkresová dokumentace je úplná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Po obsahové stránce práce splnila předem stanovené cíle zadání. Je ucelená a v logické posloupnosti. Autorka zde dokázala schopnost pracovat s literárními podklady a získavat nové poznatky. Z uvedeného dokáže vyvozovat logické závěry. Přesto mám k práci několik připomínek: - v práci chybí uvedené literární prameny u převzatých obrázků a tabulek - chybí číslování vzorců - obrázek součásti na str.21 by měl být označen a v lepší kvalitě (uvedené hodnoty nejsou příliš čitelné) - str.22: Nástřihový plán na obr.4.1 není správně zakreslen. Má-li nástřihový plán udávat polohu střižníků v nástroji, pak je dle obr.4.1 v nástroji nesmyslné množství střižníků. - str.22: Uvedená hodnota šířky pásu plechu pod obr. 4.1 je chybná, pravděpodobně jde o překlep. - str.22: Při výpočtu počtu kusů výstřižku z jednoho pásu je nutné dle uvedeného nástřihového plánu od délky pásu odečíst počáteční velikost můstku. - Výkresová dokumentace: střižníky zajíždí hluboko do otvorů ve střižnici (dochází k otupení břitu), dále je v kusovníku chybně zaznačen počet koncových dorazů, na výrobních výkresech postrádám geometrické tolerance. Z hlediska výroby by bylo vhodnější u kruhových střižníků použít i kruhovou upínací část namísto čtvercové. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji danou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19285