TRÁVNÍČKOVÁ, J. Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

RNDr.Michal Slaný, Ph.D.

Studentka ve své diplomové práci pracovala na aktuálním tématu, zaměřeném sledování kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi pomocí kultivačně nezávislých metod. První část práce byla zaměřena na doladění používaných metod (zjištění limitu detekce konvenční MTC PCR, určení účinnosti izolace Mycobacterium marinum z tkání za použití specifické erp qPCR). Studentka si osvojila laboratorní techniky molekulární biologie potřebné pro splnění vytyčených cílů diplomové práce a prokázala schopnost samostatně si nastudovat problematiku mykobakterií. Ve druhé části práce byla provedena analýza vzorků sladkovodních ryb se zaměřením na průkaz a sledování distribuce mykobakterií v jednotlivých orgánech. Studentka má potenciál, který by se mohl dále rozvíjet, ačkoliv předložená práce má některé nedostatky. Zpracování výsledků experimentální části, jejich interpretace a vyvozené závěry nejsou dotaženy a jsou podány místy neuceleně a zavádějící formou, která je ovšem dána malou zkušeností v této oblasti. Jelikož zmíněné nedostatky nejsou fatální, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.,

Předložená diplomová práce si klade za cíl zhodnotit míru kontaminace ryb v tuzemské tržní síti netuberkulózními mykobakteriemi. Jedná se o aktuální téma, které bylo řešeno na kvalitní metodické úrovni. Nicméně zajímavé výsledky získané zcela jistě pěčlivou prací v laboratoři byly značně degradovány způsobem zpracování diplomové práce. K podprůměrnému hodnocení diplomové práce přispěly zejména následující závážné nedostatky: 1. Nevyvážený rozsah kapitol. Kapitola Úvod zabírá celkem 18 stran práce, zatímco kapitola Výsledky a diskuze 14 stran práce. Navíc je 7 stran této kapitoly tvořeno elektroforetogramy a zbytečně velkými tabulkami, takže zbývá pouhých 7 stran textu, což považuji za nedostačující. 2. Charakter obsahu kapitoly Úvod Pouhé dvě strany (kapitola 2.4 Bezpečnost potravin) z kapitoly Úvod se věnují problematice kontaminace potravin netuberkulózními mykobakteriemi, z toho ryby jsou zmíněny ve dvou větách. To je opět nedostačující vzhledem ke studované problematice. 3. Minimální diskuze výsledků. Minimální diskuze je poměrně častou slabinou diplomových prací a často se jedná jen o jakýsi přehled výsledků.. Základem pro diskuzi je ovšem úvodní teoretická část diplomové práce a zejména literární zdroje, ze kterých vychází. Zde však není příliš možností, které by představovaly zdroj diskuze. Výsledky jsou diskutovány se šesti citovanými publikacemi. Celkový rozsah diskuze představuje přibližně jednu stranu (40 řádků) z celkem 14 stran kapitoly Výsledky a diskuze. Takový rozsah diskuze považuji za nedostačující. 4. Jsou uváděny výsledky kultivačního vyšetření, ale v kapitole 3.4 Pracovní postupy není metodika kultivačních vyšetření uvedena. Diplomová práce obsahuje také některé méně závažné nedostatky, jako jsou: 1. Chybějící taxonomické zařazení studovaného mikroorganizmu. 2. Obrázky a údaje získané z ne zcela důvěryhodných internetových zdrojů (nemoci.vitalion.cz, www.drthrasher.org). 3. Ilustrační obrázek Mycobcaterium tuberculosis bez uvedení druhu mikroskopu, zvětšení, techniky barvení a autora. Zde se pravděpodobně jedná o graficky upravený výstup z rastrovacího elektronového mikroskopu. 4.Formulační a terminologické nepřesnosti (např. vodní odpad, chladnější teplota, vnitřní kontaminace vs. infekce). Některé pasáže jeví známky značně neumělého překladu z angličtiny (např. str. 19, druhý odstavec kapitoly 2.3.2). Vzhledem k tomu, že jak teoretická, tak experimentální část předložené diplomové práce obsahuje závažné nedostatky, nemohu ji hodnotit lépe než navrženým stupněm uspokojivě/D. Otázky k obhajobě: 1. V rámci výsledků jste stanovila limit detekce duplex PCR použité pro stanovení MTC (M. tuberculosis komplex) a účinnost izolace DNA M. marinum z živočišných tkání. Jaký je praktický význam zjištěných hodnot pro stanovení míry kontaminace vyšetřovaných vzorků? 2. Jaký je rozdíl mezi vnitřní kontaminací (uvedeno na str. 42, druhý odstavec ) a infekcí mykobakteriemi u ryb? 3. Existují údaje o mykobakteriální kontaminaci vody používané při zpracování ryb chovaných v českých akvakulturách a jejich masa?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 49489