MELICHÁREK, L. Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rákoci, Matúš

1. Informace k zadání Odevzdaná diplomová práce je vypracována v plném rozsahu zadání. Zadání diplomové práce bylo navázání na bakalářskou práci, kterou student Bc. Lukáš Melichárek u nás vypracovával. Některé body však vyžadují znalosti z praxe a byly s panem Melichárkem konzultovány. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Student se během vypracovávání diplomové práce projevoval aktivně a konzultoval jednotlivé problémy s týmem firmy Elkomp Kroměříž spol s r.o. Na konzultace chodil vždy připraven. 3. Aktivita při dokončování I přes některé problémy byla práce vypracována v daném termínu a obsahovala veškeré náležitosti které měla. Po formální stránce jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Diplomová práce byla pravidelně konzultována s týmem firmy Elkomp. 4. Práce s literaturou Student musel aktivně vyhledávat jednotlivé články a pracovat s katalogovými listy výrobců. Jelikož k dané problematice není mnoho tištěné literatury. Jednotlivé poznatky musel zpracovávat do ucelených celků, které dále konzultoval. 5. Souhrnné hodnocení V diplomové práci student splnil zadání, které mu bylo přiděleno. Navrhnutý hardware byl odzkoušen a byl shledán jako funkční. Dále oceňuji studentovo nasazení při zpracování práce a zájem o problematiku. Navrhuji hodnocení diplomové práce podle klasifikační stupnice výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Práce po přečtení působí nekompaktně a chaoticky. V práci zcela chybí příloha se zapojením procesoru a jeho periferií, o které je zmínka v kapitole 2.2.1. Pokud řešitel práci realizoval, zcela chybí návrh DPS, případně vývojový diagram navrženého software. V práci jsou uvedeny pouze dílčí obvodová řešení bez vzájemné návaznosti, totéž platí o software. Práce je na velmi slabé úrovni, a svým rozsahem a pečlivostí zpracování je na hranici požadavků pro magisterské studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Splnění požadavků zadání E 10/20
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 10825