GUTOVSKÝ, J. Využití biomethanu v evropském regionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Niesner, Jakub

Obsah bakalářské práce Jana Gutovského zcela odpovídá jejímu zadání, jehož cíle jsou v práci postupně plněny. Práce je strukturovaná do třech větších celků. Druhá a třetí kapitola představuje první část věnovanou charakteru a třem typickým zdrojům bioplynu a jeho úpravě na biometan, zejména technologiím pro separaci CO2. Ve druhém celku je popis soustředěn na stav nakládání s biometanem ve vybraných evropských státech. Poslední část nabízí ekonomickou úvahu nad porovnáním zjednodušené ekonomické bilance biometanové stanice a provozu bioplynové stanice využívající kogenerační jednotky v podmínkách České republiky. Práce vykazuje obstojný rešeršní výkon, čemuž nasvědčuje zejména kapitola „4 – Stav nakládání s biometanem v Evropě“, kde je v několika aspektech podrobněji popsán přístup vybraných zemí Evropy. Podobně lze vyzdvihnout koncept a samotné logické rozvržení práce - v prvním celku je nastíněna technická problematika produkce biometanu a tento aspekt je dále promítnut do kapitoly 4. Vzhledem k aktuálnosti rešerše nabízí práce souhrn přínosných poznatků. Samotný příklad ekonomické bilance je zajímavou úvahou, přesto že jeho využití k ryze praktickým účelům je nedostačující. Práce je psaná dobrým věcným jazykem, nicméně v některých případech se autor nevyjadřuje zcela pregnantně (viz např. popis tab. 4.12). Zároveň se v práci objevuje i několik evidentních faktických překlepů, takže text v některých částech působí nevyrovnaným dojmem. Autor dobře pracuje s citacemi v textu stejně jako s jejich citováním v seznamu literatury. Grafická úprava i formální náležitosti jsou na dobré úrovni, schází ovšem seznam použitých zkratek a symbolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Houdková, Lucie

Předložená práce je rešeršního charakteru s navazujícím jednoduchým výpočtem. Rešeršní část práce mapuje produkci a způsob využívání biometanu. Jsou popsány běžně používané metody zušlechťování bioplynu, požadavky na jeho kvalitu ve vybraných zemích a rovněž jsou uvedeny předpisy, které tyto požadavky v uvedených zemích stanovují. Výpočet má za cíl jednoduchou ekonomickou bilancí odpovědět na otázku, zda je při dnešních podmínkách pro provozovatele bioplynové stanice výhodnější vyrábět elektřinu v kogenerační jednotce či produkovat biometan. Jako hlavní přínos práce je možné označit komplexnost, s jakou student téma zpracoval a zejména to, že dohledal stav produkce a používání biometanu v několika zemích EU vč. platné legislativy. Kvalitu práce však poněkud snižuje časté opakování jedné věci v několika odstavcích (práce tak působí neuhlazeně) nebo místy používané nepřesné formulace, ať už je jedná o zkreslující vyjádření (např. str. 8 Plyn ... se liší v druhu organické hmoty; str. 22 ... metoda se používá u velkých digestoří ...), faktický nedostatek (str. 20 teplota varu CO2 je 78,5°C; str. 20 tab. 3.4 – účinnost kryogenních postupů: >100 % CH4 (zdroj uvádí 96 – 98%), str. 21 vodík je oxidován na síru a sírany) nebo špatně napsané názvy chemických sloučenin (str. 18 dieethanol amin, str. 22 monoethanolain). Práce je na dobré grafické úrovni bez výrazných gramatických chyb. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě se známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49484