PROKEŠ, J. Analýza hlučnosti výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pellant, Karel

Student zvladl pomerne slozity system SEADS pouzivany pro modelovani sireni hluku v rozsahlych strukturach. Dosazene vysledky mohou slouzit jako podklad pri navrzich protihlukovych opatreni zamerenych na snizeni hlucnosti vytahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švancara, Pavel

Bakalářská práce se zabývá výpočtovou a experimentální analýzou hluku způsobovaného výtahem v obytném domě a šířícího se do okolních místností. Pro výpočtové modelování šíření hluku při vyšších frekvencích zvolil autor správně statistickou metodu (SEA). V úvodu práce jsou shrnuty základní principy a algoritmy metody SEA. V kapitole věnované měření autor uvádí, že měření nebylo z důvodu poruchy analyzátoru možné provést a proto převzal výsledky měření z práce předchozího diplomanta – byl měřen akustický tlak v 1/3 oktávových pásmech v místnosti strojovny a vedlejší obytné místnosti. V části věnované výpočtovému modelování je popsán SEA model místnosti strojovny výtahu a jedné vedlejší obytné místnosti vytvořený v programu SEADS. Vzhledem k tomu, že vibrace a hluk se šíří ze strojovny i do ostatních místností domu, bylo by vhodnější modelovat alespoň všechny okolní místnosti přilehající k strojovně výtahu. Ze schématických obrázků modelu (obr. 4.2 a 4.4) není jasné jaké typy subsystémů u stěn místností autor uvažoval. Schémata nejsou úplná – například v nich chybí čelní a zadní stěna místností, chybí některé liniové vazby mezi stěnami a také některé plošné vazby (např. část pravé stěny – akustický prostor bytu). Bodové vazby v rozích místností nejsou uvedeny vůbec. Dále v práci autor uvádí výsledky výpočtového modelování po aplikaci zvukopohltivých materiálů (pryžová podložka, koberec). O těchto výsledcích výpočtů hovoří jako o výsledcích měření a srovnává je s původním stavem bez těchto absorpčních materiálů ovšem získaných měřením. Výsledky výpočtového modelování původního stavu (bez absorpčních materiálů) nejsou v práci uvedeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 19291