BUČEK, P. Využití techniky orientovaných fólií v TEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrenec, Martin

Student Bc. Petr Buček samostatně vypracoval diplomovou práci včetně ovládání transmisního elektronového mikroskopu a hlavně zpracování snímku z něj získaných. Prokázal vynikající znalost angličtiny při zpracování cizojazyčné literatury a zpracování odborných článků, které správně uplatnil v diskusi výsledků. Vlastním přístupem si sestavil algoritmus pro vyhodnocení osy zatěžování a sestrojil názorné obrázky techniky orientovaných fólií. Tímto zpřístupnil a prohloubil tuto techniku v praxi. Doufám, že využité znalosti a dovednosti využije v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kruml, Tomáš

Práce popisuje experimentální techniku transmisní elektronové mikroskopie, kterou je možné určit krystalografickou orientaci osy vnějšího namáhání vzorku pro libovolné pozorované zrno. To umožňuje určit primární skluzový systém a analyzovat dislokace a jejich struktury ve vzorcích po tahovém, creepovém nebo únavovém experimentu. Ačkoliv princip této metody je jednoduchý, vlastní rozbor krystalografických údajů vyžaduje dobrou orientaci ve stereografické projekci, v práci s vektory a schopnost používat specializovaný software. Tato metoda byla aplikována na cyklicky deformovanou duplexní ocel. V úvodní části práce prokázal autor velmi dobrou schopnost práce s literaturou v českém i anglickém jazyce, schopnost syntézy informací z více zdrojů a dostatečnou trpělivost při grafickém zpracování textu a obrázků. Objevuje se zde běžné množství překlepů, pravopisných a mluvnických chyb, z nichž bych upozornil na oxymoron "vnitřní povrch" (strana 27) nebo nesprávný termín "temné pole" (strana 23). Popis experimentu je dostatečně detailní a přesný. Cennou částí diplomové práce je kapitola 4.4, ve které se autor pokusil popsat velmi konkrétně a detailně postup při určování orientace zrna vzhledem k ose zatěžování a rozbor pozorovaných dislokačních struktur pomocí techniky orientovaných fólií. Z této části je zřetelné, že autor této technice porozuměl a byl schopen ji samostatně použít. Zmíněná technika byla uplatněna pro rozbor dislokačních struktur ve 2 austenitických a 2 feritických zrnech. Autor zde rozebral krystalografické charakteristiky zrn, dislokací a dislokačních struktur do velkých podrobností. Úroveň tohoto rozboru je velmi vysoká a nenašel jsem v něm žádnou chybu. Dále je v práci uveden odhad chyby v určení krystalografických údajů, srovnání výsledků s literaturou a dosti stručná diskuse výsledků ve spojitosti s mechanickým chováním studované oceli. Celkově lze konstatovat, že předložená práce svou kvalitou a rozsahem plně vyhovuje požadavkům na závěrečnou diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 21885