JORDA, M. Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Jan

Tématika diplomové práce je zaměřena na zajímavou oblast projektování v elektroenergetice konkrétně na aplikaci a využití systémové elektroinstalace. Dle zadání měl student popsat funkci, výhody a nevýhody systémové elektroinstalace a analyzovat současné možnosti. V praktické části se pak měl studen zaměřit na vypracování několik různých projektů moderní elektroinstalace a provést jejich ekonomické zhodnocení včetně srovnání s klasickou konveční elektroinstalací. Diplomant všechny tyto body zadání splnil, i když dle mého názoru nevhodně zvolil jednotlivé varianty provedení elektroinstalace, což vede ke komplikované srovnatelnosti. Bohužel jednotlivé varianty jsou velice stroze okomentovány, chybí také alespoň stručná technická zpráva ke každému projektu. Diskutabilní jsou také zvolené požadavky na funkce elektroinstalace. Odborná úroveň práce je dobrá, kvalitu práce podstatně snižuje její závěr, který je převážně obecný, chybí jakákoliv diskuze a vyhodnocení výsledků práce, takže není vlastně zřejmé, čeho diplomant docílil nebo co zjistil. Kladně hodnotím detailní zpracování jednotlivých rozpočtů. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni, stejně tak bylo čerpáno z dostatečného množství informačních zdrojů. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Předložená práce splňuje požadavky zadání. V práci je podrobně popsán systém inteligentní elektroinstalace různých standartů. V první části se autor práce zabývá základními typy systémových instalací a jejich stručnou charakteristikou. Pozitivně hodnotím snahu studenta prakticky porovnat ekonomické nároky instalace rodinného domu při využití různých inteligentních systémů. Interpretace výsledků práce je přehledná a čtenáři poskytne reálnou informaci o ekonomickém hodnocení různých variant. Méně závažné nedostatky a nepřesnosti v technické dokumentaci a další nedostatky, mají za následek snížení odborné úrovně práce. Formální zpracování práce je až na drobné nedostatky na dobré úrovni. Členění a struktura práce jsou přehledné a odpovídají požadavkům na diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 21894