ŠELIGA, M. Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Molnár, Karol

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Student v práci rozebírá problematiku bezdrátových sítí s technologií 802.11e s ohledem na dodržení parametrů QoS. Práce má logickou strukturu, kde student přehledně a jasně popisuje nastavení a průběh jednotlivých simulací. Z práce je rovněž patrná studentova výborná znalost simulačního prostředí OPNET a také odborná znalost technologie 802.11e, která byla nezbytná pro nastavení parametrů simulačního prostředí. Přestože práce splnila zadání v celém rozsahu, její odbornou úroveň snižuje diskuze výsledků, kde se autor mohl více zaměřit na praktické vyhodnocení výsledků (viz otázka 1). Po formální stránce bych studentovi vytknul citovanou literaturu, která není ujednocena dle jednotné normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21865