BAZALA, J. Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech. Práce představuje ucelený přehled systémů přeplňování a pozornost je věnována i méně obvyklým alternativám. Pan Jiří Bazala postupoval iniciativně, s využitím konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rasch, František

Cíle bakalářské práce byly splněny. Autor stručně uvádí historii, rozebírá motivaci pro zavedení a dále popisuje jednotlivé systémy přeplňování spalovacích motorů. Kapitola o jiných druzích přeplňování mohla být více rozvedena také s použitím nákresů a obrázků, které jsou jinak v práci použity bohatě i s důkladným uváděním zdrojů. Přínosnou částí práce je popis moderních přeplňovaných motorů, zajímavostí z této oblasti a srovnání soudobého přeplňovaného a nepřeplňovaného motoru shodných výkonových parametrů. V závěru je uvedeno kritické zhodnocení situace i možný vývoj. Celková logická struktura, grafická úroveň jsou velmi dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19255