ČERNÝ, R. Budování klientského centra v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Diplomant řeší vybudování poradenského centra, financovaného v podstatě z výnosu provizního systému mezi poradenskou firmou a finančními institucemi, jejichž produkty prodává. V tomto případě je velice důležitá provázanost autonomie poradců s rozsahem poskytovaného poradenství a se systémem měření výkonu a kvality. Autor celý komplex problémů ve své práci řeší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Novotný, Štepán

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10999