JEŘÁBKOVÁ, V. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Podnikatelský záměr zpracovaný v diplomové práci vychází z podrobně provedených analýz a je cenným podkladem pro management firmy. Otázka ved. dipl. práce: Ve SWOT analýze mezi silnými stránkami uvádíte - kvalitu výrobního sortimentu. Na základě čeho, jste došla k tomuto závěru?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudelová, Iva

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49455