ČECH, M. Řešení pro clusterování serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelka, Tomáš

Zadání diplomové práce bylo zcela splněno. Student přistupoval k zadanému problému velmi aktivně a samostatně. Pružně reagoval na veškeré výtky a připomínky vedoucího diplomové práce. V práci jsem shledal drobné formální nedostatky. Navrhuji hodnocení A/93.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Polívka, Michal

Pan Bc. Martina Čech se ve své diplomové práci zabývá dnes hojně diskutovanou problematikou clusterování. K řešení zadané problematiky přistoupil zodpovědně a důsledně ji rozebírá od teoretických základů po praktická měření. Cením si přehledně zpracovaných měření v poslední kapitole, kde jsou shrnuty na 17 stranách všechna provedená měření. Pan Čech bohužel zcela podcenil formální stránku svého projektu. Celá práce obsahuje velké množství hrubých pravopisných chyb! Pan Čech nerespektuje základní typografická pravidla - nekontroluje spojky a předložky na konci řádků, podtrhává a modře zvýrazňuje internetové odkazy, používá anglické uvozovky, nahodile nastavuje meziodstavcové mezery, atp. Práce pana Bc. Martina Čecha je velmi kvalitní svým obsahem. Bohužel její hodnota značně klesá se způsobem, jakým jsou výsledky prezentovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce F 3/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Splnění požadavků zadání A 19/20
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 21847