MORSKÝ, O. Sledování bezpečnosti počítačových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelka, Tomáš

Zadání diplomové práce bylo zcela splněno. Student přistupoval k zadanému problému velmi profesionálně a samostatně. Pružně a aktivně reagoval na veškeré výtky a připomínky vedoucího diplomové práce. V práci jsem shledal jen velmi drobné formální nedostatky. Navrhuji hodnocení A/97.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Práce je zaměřena na sledování bezpečnosti počítačových sítí. Po úvodním teoretickém rozboru je hlavní část práce věnována popisu vytvořeného programu, což byl i hlavní cíl práce. Vytvořený program umožňuje kromě zachytávání a analýzy síťového provozu také jeho generování. Program je postaven na platformě .NET a v aktuální verzi je určen pro operační systém Windows, i když student uvádí, že je možné jej použít i v OS Linux. Dále program umožňuje provádět síťový útok typu ARP Spoofing. Velkou výhodu programu spatřuji v jeho rozšiřitelnosti pomocí doplňkových modulů a také možnosti analýzy různých síťových technologií. Program je funkční, i když některé jeho části nejsou ještě zcela kompletní nebo by bylo vhodné je rozšířit, což také sám student uvádí v závěru práce. Odborná úroveň práce je velmi dobrá a rozsah práce je v odpovídajících mezích. Také formální stránka je až na drobné detaily (např. neúplný seznam zkratek) v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A / 93 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 21850