PLOTĚNÝ, M. Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval velmi aktivně a samostatně, zadání splnil v plném rozsahu. Navrhuji hodnotit známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Mácha, Tomáš

Student se ve své práci věnoval senzorům, pomocí kterých je umožněno sledování provozu menších čistíren odpadních vod. V rámci řešení navrhnul a zrealizoval průtokoměr vzduchu a provedl experimentální měření se zvolenou amoniakální sondou jak v laboratorních, tak i v reálných podmínkách na dvou čistírnách odpadních vod. Pozitivně hodnotím spolupráci s jinou univerzitou a provedená měření v terénu. Práce je dobře strukturovaná, avšak obsahuje následující nedostatky, které snižují úroveň formálního zpracování. U Obr. 2.1. je použito malé nečitelné písmo, navíc student přiřadil jednotlivým blokům popisné číslo, samotné vysvětlení už však v práci chybí. Seznam použité literatury neodpovídá normě. V kapitole 3.2 je zmíněn jeden ze čtyř požadavků na referentní diody, a to slovně Nernstova rovnice, definice však chybí. V textu chybí odkazy k rovnicím. Podle mého názoru je nadbytečné vysvětlovat zkratky FEKT a VUT v seznamu zkratek. Student splnil zadání v celém rozsahu, a proto navrhuji známku velmi dobře, B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 6/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 21857