VORÁLKOVÁ, K. Zrakové vnímání řidiče v dopravním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Robert

Práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům diplomové práce. Stanovené cíle práce byly v podstatě splněny. Chybí porovnání vlastních experimentů týkající se reakční doby (reakce řidiče na zelený světelný signál v křižovatce, reakce na předem stanovený signál zobrazený na obrazovce monitoru v závislosti na požitém alkoholu) s obdobnými experimenty uváděnými v literatuře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce C V experimentální části chybí typické veličiny popisující statistický soubor
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Plch, Jiří

Předložená diplomová práce zaměřená na zrakové vnímání řidiče naznačuje jen v hrubých rysech celou složitost vidění a rozpoznávání. V celé diplomové práci není jediný matematický vztah, popisující poměrně důležité veličiny a pojmy. I když jde o složitou problematiku, je nutné se v prvé řadě zabývat funkcí centrální jamky a od ní odvozeného foveální vidění, protože jak v oblasti fotopického, mezopického či skotopického vidění, má rozhodující podíl na rozpoznávací funkci. Některé výroky potřebují korekci. Lze ocenit experimentální část DP, i když z pohledu zrakového vnímání řidiče je důležitější dokonalá znalost jasových poměrů v dané lokalitě, než pohled pilota vrtulníku na danou lokalitu. Vzhledem k tomu, že jde o proces, který je spjat se světlem v prostoru, bude nutné i z toho vycházet a do metodiky zahrnout světelné podmínky, jako předdefinovanou základní veličinu. Práce jako celek představuje jistý stupeň řešení dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B V souhrnu lze konstatovat, že DP splnila zadání
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Byl zcela v souladu se zadáním
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Popis zrakového vnímání potřebuje korekci
Obtížnost a správnost řešení B Místy překračuje rámec výuky na technických školách
Přínos pro praktické i teoretické využití C V teoretické části nejsou rozvedeny všechny aspekty
Odborná jazyková úroveň B Je nutné vycházet ze zavedených pojmů ČSN EN
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Má odpovídající úroveň
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49472