VLČEK, M. Metodika pro posouzení možnosti správně vyhodnotit dopravní situaci řidičem v závislosti na rychlosti jízdy pozorovaného vozidla jedoucího po hlavní silnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Robert

Práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům diplomové práce. Stanovené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Některé matematické vztahy nejsou v textu očíslovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plch, Jiří

Předložená diplomová práce naznačuje možnou metodiku posuzování a hodnocení odhadu rychlosti jedoucího vozidla. Jde o poměrně složitou problematiku, protože bezprostředně souvisí se zrakovým vnímáním a rozpoznáváním. Lze ocenit experimentální část DP. Vzhledem k tomu, že jde o proces, který je spjat se světlem v prostoru, bude nutné do metodiky zahrnout světelné podmínky, jako předdefinovanou základní veličinu. Práce jako celek představuje jistý stupeň řešení dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A DP splnila zadání v celém rozsahu
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Ukazuje na praktické zkušenosti s řešením problematiky
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Některá vstupní data o zrakovém vnímání potřebují korekci
Obtížnost a správnost řešení A Místy překračuje rámec výuky na technických školách
Přínos pro praktické i teoretické využití A Vytváří základ pro další pokračování řešení problematiky
Odborná jazyková úroveň A Velmi dobrá
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Je na odpovídající úrovni
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49471