SADIL, J. Zvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Bakalářská práce má vcelku dobrou grafickou úroveň, obsahuje některé překlepy a nejednotnost v matematickém vyjadřování. Autor používá většinou správnou technickou terminologii. Cíle práce byly splněny. Student pracoval samostatně a bral v úvahu pokyny vedoucího práce.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Míča, Ivan

Cílem předložené práce bylo vytvořit systém pro potlačení disonantního rušení v řeči. Autor za tímto účelem vytvořil malou databázi mužských a ženských promluv s aditivními šumy při různých hodnotách odstupu signálu od šumu. Dále byly v Matlabu vytvořeny dva skripty, z nichž jeden zapouzdřuje převzatý program na výpočet PESQ, druhý provádí samotnou filtraci. K práci mám vážné výhrady jak po odborné, tak po formální stránce: - prakticky celá teoretická část působí, jakoby se jednalo o výstup z překladače. Odstavce ani jednotlivé věty často nedávají vůbec smysl a je tedy téměř nemožné hodnodit navržený postup na základě popisu v textu. - vytvořená databáze má sice několik stovek nahrávek, ale takto vysokého počtu je dosaženo jednoduše tím, že různé typy šumů byly aditivně přimíchány s několika intenzitami k asi čtyřem ženským a čtyřem mužským promluvám - zcela zásadní nedostatek pak vidím v absenci nahrávek po průchodu navrženým systémem. Není tak možné žádné porovnání, tím méně subjektivní, které autor původně v textu slibuje. - ani formálně není práce na vysoké úrovni. Autor přejímá obrázky, aniž by citoval zdroje, nevhodně popisuje tabulky, nedodržuje pravidla matematické sazby a použité symboly v textu nejsou vysvětleny; číslování oddílů je místy nesmyslné; formátování textu je nedůsledné; citovaná literatura není v předepsaném formátu, atd. Přes všechny výhrady oceňuji snahu o vypracování poměrně náročného zadání a komplexní přístup k problematice, doporučoval bych však příště buď věnovat detailům větší pozornost nebo volit snadnější zadání.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 54597