OBDRŽÁLEK, P. Video na vyžádání v JavaME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Číka, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Müller, Jakub

Téma práce je velice zajímavé a časová náročnost zpracování práce nadpůměrná. Interpretace výsledků je však dosti podceněna. I když je ze zdrojových kódů zřejmé, že student zpracovával časové náročné téma. Uvítal bych více vývojových diagramů a celkově širší popis vlastního řešení. Zajímavostí by jistě bylo i demonstrační video s ukázkou provozu. Dále bych uvítal detalnější popis spolupráce a zapojení DSS do systému. Jak je v systému řešena tarifikace za provozované služby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

eVSKP id 21820