LUKÁČ, M. Možnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stančík, Peter

Zadání práce bylo splněno jak v teoretické tak v praktické části. Student pracoval po celou dobu samostatně s podporou několika věcných konzultací. Zpracování práce je na výborné úrovni a ani po formální stránce neobsahuje práce větší nedostatky. Studentovi navrhuji hodnocení 98b/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Diplomová práce pojednává o datových přenosech po stávajících rozvodech kabelové televize. V teoretické části jsou popsány dvě základní architektury přenosové sítě: DOCSIS a architektura používající PLC. Praktická část obsahuje návrh a realizaci komunikační sítě využívající PLC pro zvolenou lokalitu. Práce splňuje zadání v plném rozsahu a je řešena s velmi dobrou znalostí věci. Formální zpracování má výbornou úroveň. Velký počet vysvětlujících obrázků vhodně doplňuje text a činí jej srozumitelným. K práci nemám žádné zásadní výhrady a navrhuji hodnotit známkou výborně, A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 21816