ŽÁKOVÁ, M. Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, František

Diplomová práce byla zaměřena na spektroskopické studium dohasínajícího plazmatu ve směsi dusíku s argonem. Dřívější měření ukázala, že v kinetice během dohasínání pravděpodobně hraje významnou roli i tlak, a proto byla práce orientována zejména tímto směrem. Byla realizovány rozsáhlá série spektroskopických měření během dohasínání při různých tlacích a různém poměru dusíku a argonu ve směsi, přičemž byla udržován konstantní výkon. Výsledky potvrdily předpoklad, že tlak patří mezi významné parametry. Experimenty s dohasínajícím plazmatem rovněž ukazují na výrazný vliv vlastností stěn plazmového reaktoru. Proto byla realizována série měření za snížené teploty stěny výbojové trubice. Výsledky těchto měření se podařilo zpracovat, ale do vlastní práce již nebyly zahrnuty. Představují však rozsáhlý materiál de facto připravený pro publikování. Na základě výsledků experimentální práce bylo založeno několik publikací, z nichž nejzásadnější vyšla v European Journal of Physics D na jaře letošního roku. Studentka pracovala do značné míry samostatně a úspěšně se zhostila i časově velmi zdlouhavého vyhodnocování výsledků. Výsledky práce konzultovala s odborníky z PřF MU a prostřednictvím vedoucího pak proběhly i konzultace s předními evropskými odborníky. Na základě získaných výsledků byl navržen model kinetických procesů a v současné době se připravuje pokračování započaté experimentální práce, protože ačkoli se podařilo některé jevy celkem úspěšně vysvětlit, vyvstala celá řada nových otázek. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudrle, Vít

1. Oproti zadání nebyly studovány rekombinační procesy atomárního dusíku. 2. V závěru práce je zmíněna existence kinetického modelu, není však ve vlastní práci použit. Je to škoda, protože by se pak práce z čistě experimentální posunula ke komplexní práci s rozsáhlou diskusí příčin pozorovaných jevů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 17096