POKORNÁ, J. Studie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na namáhání průtlačnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Autorka pracovala na diplomové práci systematicky a dlouhodobě, zadané úkoly splnila a dosažené výsledky jsou dobrým základem k širšímu využívání počítačového modelování v oblasti simulace technologických procesů. Jako nedostatek lze označit menší nadhled při analýze dosažených výsledků a jejich interpretaci. Rovněž se nepodařilo úplně prezentovat plný rozsah práce, chybí například podrobnější pojednání k samotnému procesu výpočtové simulace - jednotlivé etapy průchodu průtlačku matricí, problémy s konvergencí atd. Celkově práci hodnotím stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Z předložené práce je patrné, že diplomant přistupoval k řešení práce odpovědně a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Přesto bych práci vytnul následující nedostatky: - v textu chybí podrobnější interpretace získaných výsledků - diplomant neuvádí vstupní hodnoty, které použil pro výpočet protlačovací síly - není pojednáno o nastavení kontaktních prvků Po úspěšné obhajobě a opovězení na dotazy doporučuji udělit známku velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 17035