VOLEK, M. Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student Martin Volek měl za úkol ve své bakalářské práci pojednat o možnostech měření jasu, zhodnotit vlastnosti digitálního fotoaparátu pro měření jasu a hlavně provést provozní kalibraci vybraného přístroje. Odevzdaná práce toto zadání plně splňuje a bylo dosaženo vytyčených cílů. Student pracoval samostatně pouze s věcnými konzultacemi k prováděné metodice. Naučil se pracovat jak s přístrojem jako takovým, tak softwarovým vybavením nutným ke kalibraci. Výsledné kalibrační funkce ověřil při srovnávací zkoušce. Práce najde uplatnění např. při sestavování vhodné metodiky postupu kalibrace podobných přístrojů na pracovišti ústavu elektroenergetiky a považuji ji tedy za přínosnou. Práce má zejména praktický výstup a teoretické části jsou rešeršní povahy pouze jako nutné doplnění úvodní části. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Závada, Petr

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Bakalářská práce odpovídá všem bodům zadání v plném rozsahu. 2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Návaznost a struktura jednotlivých částí bakalářské práce má logickou strukturu. Poměr teoretické části ku přípravě a vyhodnocení vlastního měření odpovídá dané problematice. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. V části zpracování výsledku měření a sestavování kalibračních rovnic se pro různé světelné zdroje opakuje stejný způsob. Dle mého názory by bylo vhodnější toto upravit a sjednotit do jedné podkapitoly. 4. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? Výsledné kalibrační rovnice pro zvolený digitální fotoaparát je možné využít pro měření jasu světelných zdrojů, pro které byly tyto rovnice nalezeny. U nové metody vyhodnocení jasu světelných zdrojů tímto způsobem není zapotřebí náročných programů. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Z velké části autor použil zdroje dostupné na internetu týkajících se zkoumané problematiky. Vzhledem k složitosti zkoumané problematiky je toto optimální řešení. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Z hlediska grafické úpravy je bakalářská práce na dobré úrovni s několika málo chybami. V textu na str. 25 a v tabulkách naměřených a vypočtených hodnot jsou uvedeny jednotky veličin v hranatých závorkách namísto v kulatých závorkách. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Bakalářskou práci je možné využít jako předlohu pro kalibraci digitálního fotoaparátu Canon 450D EOS pro další světelné zdroje a pro přizpůsobení spektrální citlivosti digitálního fotoaparátu k citlivosti lidského oka. 8. Otázky k obhajobě. viz. sekce Otázky k obhajobě 9. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 54526