MIKLOVÁ, K. Brněnský Bronx - změna adresy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Nashromážděné informace k složitému interdisciplinárnímu tématu se rozhodla autorka presentovat více jako urbanistickou studii pro postiženou čtvrť, s hlavním záměrem upřednostnit tvorbu sociálně dostupných veřejných prostor, realizovatelných především na pozemcích a nemovitostech v majetku Města Brna. Urbánní strategie postavená na tomto reálném principu je zároveň paralelní podpůrnou argumentací pro podrobnější téma přestavby bývalé káznice, vytváří pro jeho řešení potřebné širší souvislosti i jeho začlenění do celého komplexu "Brněnského Bronxu" a jeho kultivace v rámci Brna. Oceňuji sociální citlivost autorčina řešení, přesto reálně nastíněnou postupnou realizaci složitého procesu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Aktivní přístup k informacím pro teoretické závěry, snaha o kreativní řešení někdy vedla i k nekritickému hodnocení možností reálného řešení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pavlovský, Tomáš

Práce bakalářky Kamily Miklové je na velmi dobré úrovni po všech stránkách. Slečna Miklová pochopila složité území brněnského Bronxu a velmi citlivě navrhla zástavbu a zahuštění prázdných dvorů. Snažila se vytvořit propojení mezi ulicemi Bratislavská a Francouzská, zajímavě dotvořila předprostor divadla Radost. Její řešení předprostoru bývalé káznice je poněkud odvážné, nesedí mi zde pouze výšková nárožní budova . Autorka dobře rozdělila budovu na dvě hmoty, ale i přesto mi výšková dominanta nesedí do této lokality. Diplomová práce je pečlivě vypracována, jednotlivé výkresy jsou jasné a přehledné. Návrh je na české poměry odvážnější, ale bez odvahy není velkých projektů. Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 51101