ŠPAČEK, L. Moderní systémy osvětlení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Student při řešení zadaného téma postupoval vcelku iniciativně a samostatně v rámci doporučení vedoucího práce. Průběžně plnil požadavky vyplývající ze zadání bakalářské práce a respektoval doporučení vedoucího práce. Pokud jde o vlastní spolupráci studenta s vedoucím, mohu ji hodnotit jako dobrou. Bakalářská práce je zpracována podrobně a odpovědně, snad jen poslední část (kapitola) a závěr by zasloužily trochu obšírnější komentář. Nicméně výsledka práce lze dobře použít pro doplnění a zlepšení přednášek i cvičení z předmětu BAEB. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své bakalářské práce zabýval moderními systémy osvětlení ve vozidlech. Práce je členěna do třech částí. V první části jsou popsány možnosti osvětlení. Dále se tu student zmínil o nových možnostech osvětlení. V druhé části se student zabývá systémy pro noční vidění a jejich možnou aplikací v automobilech. V poslední části student navrhl praktickou úlohu do předmětu Automobilová elektrotechnika - Měření příkonu a intenzity osvětlení halogenovou žárovkou H4 při kolísání palubního napětí. V příloze je pro tuto úlohu zpracován protokol z měření. Předložená bakalářská práce má převážně povahu literární rešerše. Student si s daným tématem dobře poradil, zvládl použití literatury a citací. Po formální stránce mám k této práci pouze drobné výhrady. Zadání bakalářské práce bylo beze zbytku splněno. Bakalářské práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 18184