PROKEŠ, D. Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Ve spolupráci s konkrétní firmou autor zpracoval náročné téma, lze říci s fundovaným přístupem. Úvodem jsou představeny nástrojové materiály s nezbytnou teorií, avšak hlavní část bakalářské práce je věnována formou široké rešerše výrobě a ostření nástrojů z těchto materiálů ve firemních podmínkách. Jak z problematiky správně vyplývá, výroba a ostření nástrojů vyžaduje vedle znalostí z teorie i dlouhodobou praxi, bez níž by se stroje s moderním CNC řízením jistě obešly, ale využití jejich software by nebylo tak dokonalé. Do této oblasti jsou zahrnuty související procesy, na nichž též záleží finální kvalita nástroje. Výroba zvoleného nástroje je demonstrována na brusce Saacke se softwarem NUMROTOplus, který řídí stroj v 5 osách. Grafické a tabulkové podklady, vložené do kapitol, názorně vystihují představovaný proces, jakoby z pohledu obsluhy stroje. Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce splnila účel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené bakalářské práci je řešena technologicky zajímavá problematika výroby a ostření nástrojů ze slinutých karbidů. K práci mám následující připomínky: a) U některých obrázků a tabulek není uvedena odvolávka v textu (obr.1, 1.1, tab. 1.2). b) Některé věty v textu nedávají smysl (L9), objevují se "překlepy" (L15,29) a gramatické chyby (L11). c) Vyjádření a překlady některých veličin jsou chybné (L35).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51105