KRAJKOVIČ, P. Obrábění plazmového nástřiku materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce je zatížena změnou firemních podmínek v průběhu jejího zpracovávání. Téma je předloženo na dobré odborné úrovni, je znát, že souvisí s týmovou prací ve firmě, kde podíl autorství nespadá jen na studenta. Ve snaze vyhnout se utajovaným datům se rozebírají 2 ukázky problémů při výrobní technologii. Typografické sestavení všech podkladů do celku však neodpovídá formátu určenému pro závěrečné práce na FSI. Formulované závěry jsou přínosné pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubík, Roman

Cílem bakalářské práce je analýza specifické situace v podniku při obrábění dílů s plazmovým nástřikem a rozbor postupu řešení problémových stavů. V prvních kapitolách se autor soustřeďuje na obecné principy různých typů žárových nástřiků, které firma využívá ve své výrobě a na problematiku obrábění plazmových nástřiků a problémy, jež mohou při tomto procesu nastat. Následuje popis dvou konkrétních problémů, které bylo nutné v podniku řešit. Jednalo se o problémy výskytu lokální vady drsnosti povrchu na součástech, které byly plazmovány a následně obráběny. Autor se zřejmě přímo nepodílel na jejich řešení, ale účastnil se schůzek řešitelského týmu a celého procesu řešení. Popis postupu řešení týmu je proveden jasně a výstižně. Důkladnou analýzou procesu plazmování a obrábění bylo zjištěno, že vady drsnosti povrchu způsobují u obou problematických součástí nevhodně zvolené řezné podmínky v technologických postupech obrábění. (Je nutná vyšší řezná rychlost a nižší posuv). Závěrem uvádí autor zásady a doporučení při řešení výskytu vad na obráběných součástech, které byly předtím plazmovány. Tyto zásady přímo vyplývají z praktického řešení problémů ve společnosti. Autor si vybral poměrně zajímavé téma. Náhled na řešení konkrétního praktického problému je velmi užitečný. K formální a gramatické úrovni práci mám však velké výhrady. Už v obsahu se vyskytují chyby číslování stránek. Jsou patrné nedostatky v toku textu, hlavně co se týká nadpisů kapitol a následujících textů. Často se vyskytují velmi nevhodné formulace vět a některé závažné gramatické chyby (shoda přísudku s podnětem). Celkově mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce byl splněn. Práce je přínosná pro praxi. Neobsahuje sice autorovo vlastní řešení, ale poměrně komplexně dokumentuje řešení konkrétních problémů z praxe a vyvozuje z něj obecně platné závěry. Určitým nedostatkem je malá hloubka propracovanosti, což je způsobeno zejména nezbytností utajení některých podkladů a výsledků. Z formálního a gramatického pohledu je však práce bohužel hluboce pod obvyklým standardem obdobných prací na naší fakultě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 51103