CHRÁSTEK, P. Parní turbina protitlaková [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce obsahuje kompletní termodynamický návrh průtočné části parní turbiny-lze použít pro vypracování nabídky obchodního případu. Student pracoval samostatně a dále se vzdělává v oboru ve firmě SIEMENS Turbomachinery (student training program).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Zdeněk

Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu. Práce se zabývá návrhem protitlakové parní turbíny. Nosnou částí je termodynamický výpočet pro zvolenou koncepci. Hodnoty dosažené ve výpočtu odpovídají realným výsledkům dosahovaných při výpočtech v praxi. V příloze je vložen návrhový řez turbíny, který koresponduje s výpočtem a zvolenou koncepcí. Tuto práci hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 17057