ÉDES, Z. Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šikola, Tomáš

Student pracoval odpovědně a iniciativně. Prokázal schopnost nastudovat a porozumět problematice spojené s oblastí plazmoniky a fotoluminiscence a tyto znalosti pak tvůrčím způsobem uplatnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kůsová,, Kateřina

Předložená diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu zesílení fotoluminiscence nanostruktur za pomoci povrchových plazmonů a je v podstatě úvodem do této problematiky. Kromě rešerše práce zahrnuje vybudování základní fotoluminiscenční aparatury a několik prvních fotoluminiscenčních měření na vzorcích nanostruktur a na vzorcích nanostruktur kombinovaných s kovovými nanočásticemi. Co se týče formální stránky, má práce dohromady 64 stran, z čehož 25 prezentuje samotné výsledky, a cituje 29 různých zdrojů. Je psána velmi dobrou angličtinou, až na některé drobné chyby (např. typické uvozování předmětných vět čárkou, které je v angličtině nepřípustné: it means, that; it is known, that; atp., dále je typ spektrometru popisován jako Shermrock místo Shamrock) a ne úplně zanedbatelný počet překlepů ve formě přesmyček. Formální úprava rovnic je na vysoké úrovni, naopak grafická úprava většiny obrázků je spíš nedostačující. Text je strukturován logicky, autor postupně směřuje výklad k popisu vlivu plazmonů na luminiscenci. Kapitoly rešeršní části zahrnují základní pojmy klasické elektrodynamiky, dále teoretický popis povrchových a lokalizovaných povrchových plazmonů a teoretickou kapitolu zabývající se fotoluminiscencí a jejím ovlivněním povrchovými plazmony. Teoretická část je velmi podrobná a zahrnuje i odvozování řešení jednotlivých problémů jako např. elektromagnetické pole v blízkosti kulové kovové částice při dopadu rovinné vlny v kvazistatické aproximaci a v rámci Mieho teorie. Vzhledem k tomu, že součástí práce je i sestavení základní fotoluminiscenční aparatury, uvítala bych v rešerši také část věnovanou experimentálním aspektům měření, popř. i konkrétnímu příklad měření luminiscence v souvislosti s povrchovými plazmony, což v rešerši zcela chybí. V experimentální části práce je popsáno navržení a sestavení fotoluminiscenční aparatury a ověření její funkčnosti. Dále je tato aparatura použita na změření fotoluminiscenčního spektra objemového GaN a nanokrystalických vzorků Si a CdTe. Poslední část se věnuje přípravě a prvním měřením vzorků kvantových teček CdTe v kombinaci s kovovými nanočásticemi; vzhledem k tomu, že se jedná o první pokusy, zatím nebylo prokázáno plazmonové zesílení, i když diplomant vyzkoušel několik typů vzorků. Předložená diplomová práce prokazuje předpoklady studenta k samostatné práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51111