CAHA, T. Studie výroby elektrické energie z biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce vychází z konkrétních požadavků zákazníka na rozšíření teplárny o jednotku s kotlem na biomasu. Výsledky lze použít zadavatelem práce firmou TENZA Brno pro srovnání různých variant projektu. Diplomant zpracoval velmi dobrou DP na které je vidět, že měl vždy dostatek podkladů od zadavatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Ladislav Pivečka

Diplomant splnil zadání tím, že provedl analýzu výchozího stavu a navrhl řešení včetně základních parametrů nového biomasového zdroje. V druhé části své práce rozpracoval v dostatečné podrobnosti návrh nového zdroje, a to v části strojní i stavební. Současně zohlednil legislativní předpisy o ochraně zdraví a ŽP. V závěrečné části předložil i nezbytné ekonomické vyhodnocení investice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20749