ZOUHAR, M. Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavoň, Pavel

Původní práce, zabývající se dosud málo publikovaným problémem. Vysoká náročnost z hlediska teoretických znalostí i z hlediska výpočtů a hodnocení výsledků souborů úloh. Cíle práce byly splněny podle možností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petruška, Jindřich

Předložená práce se zabývá problematikou hodnocení mezních stavů částí portubních systémů, pracujících v podmínkách creepu. Je třeba předeslat, že se jedná o velmi aktuální problematiku v souvislosti s přechodem na provoz vysoce efektivních energetických soustav, pracujících v režimu přehřáté páry dosahujícící parametrů až 15 MPa při více než 600 stupních Celsia. Návrh potrubí pro práci v těchto režimech není dosud systematicky začleněn do normativních předpisů a předložená práce je cenným příspěvkem k jejich tvorbě. Typickými segmenty, na kterých autor prezentuje možnosti využití stávajících normativních postupů, jsou části přímého tlustostěnného potrubí, ohnutá část potrubí s konstantní tloušťkou stěny a ohyb respektující zmenšenou tloušťku stěny na vnějším poloměru v důsledku technologie ohýbání. Pomocí MKP jsou vytvořeny výpočtové modely jednotlivých částí v různých rozměrových variantách a realizovány jednak elasto-plastické a jednak creepové analýzy napjatosti a deformace. Jejich výsledky srovnávají dosažení mezního stavu plastické únosnosti, resp. pevnosti při tečení, s dostupnými normativními vztahy pro plastický materiál. Z rozsáhlého souboru výsledků jsou formulovány relevantní závěry, týkající se možností využití modifikovaných normativních postupů návrhu kontroly potrubí v elasto-plastickém stavu i pro oblast creepu. Práce přináší originální výsledky, naplňuje deklarované cíle, je zpracována v pěkném grafickém provedení, logicky uspořádána a obsahuje jen minimum překlepů a nejasností. K některým z nich jsou směřovány následující dotazy. Z formálních hledisek bych vytknul nečitelnost některých grafů díky přílišnému zmenšení - např. 9.7-9.14, 10.8, 12.30 a dalších. Celkově však považuji páci za vynikající a hodnotím ji stupněm Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20746