BLAŽEK, P. Řešení systému chlazení odplynů pro odstranění obsažených rozpouštědel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Diplomant Pavel Blažek řešil diplomovou práci samostatně a iniciativně. Splnil veškeré požadavky zadání a při řešení práce se řídil pokyny vedoucího diplomové práce. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praxi v dané řešené procesní aplikaci. Z pohledu vedoucího diplomové práce proto hodnotím diplomovou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kilkovský, Bohuslav

Cílem diplomové práce bylo navrhnout soustavu výměníků tepla určených ke kondenzaci těkavých organických látek obsažených v odplynech vznikajících z výroby aktivních farmaceutických substancí. Konstatuji, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu. Po úvodním seznámení s teorií přenosu tepla je řešena daná problematika. V další části je popsána současná technologie odstraňování acetonu ze vzdušiny v daném podniku, jeho charakteristika a popis programu ChemCAD, ve kterém byly výpočty prováděny. Chladící soustava se sestává ze 3 výměníků tepla chlazených každý jiným médiem. Je ukázán vliv obsahu dusíku a kyslíku na kondenzaci acetonu ve vzdušině. V kapitole 3 se diplomant zabývá samotným návrhem výměníků tepla. V úvodu popisuje vliv uspořádání a rozteče trubek na výstupní teplotu, což je uvedeno v tab. 9. Rozdíl teplot je zde velmi velký, bude nejspíše chyba ve výpočtech. Podle přepočtů rozdíl tak výrazný nebude. Diplomant řešil několik případů, které by mohly v praxi nastat a výpočtem zjišťoval chování chladící soustavy. Na základě výsledků navrhnul levnější řešení chlazení pomocí dvou výměníků. Grafická úroveň práce je velmi dobrá. V práci je ovšem několik drobných překlepů a částí, které mohly být lépe a srozumitelněji popsány. Na str. 15 je uvedeno, že vývěva bude mít výkon 600 m3/h při tlaku 10 bar. Má zde být nejspíš při tlaku 10 mbar. Nepřesné odkazy na tabulky (Tab. 3 a tab. 4), obrázky (graf. 4) a chyby v jednotkách v některých tabulkách (tab. 8 a tab. 9). U tepelné křivky směsi acetonu a dusíku v grafu 2 chybí udání poměru jednotlivých složek a jejich tlak. Na str. 35 je uvedeno, že 50 kg/hod acetonu odpovídá 297 m3/hod při tlaku 70 mbar, ale není zde uvedeno pro jakou teplotu je to počítáno. To stejné je na straně 37 pro množství 100 kg/hod acetonu. Není řešeno, na jakém základě byl vybírán počet trubek v plášti. Graf 4 a Příloha 4 znázorňuje průběh odpařování acetonu v uzavřené nádobě. Je napsáno, že je tento případ řešen pro 500 g acetonu což představuje 0,86 molů. Ovšem molární hmotnost acetonu je 58,08 g/mol, což pro 500 g představuje 8,6 molů. Z toho plyne, že odpařování bylo prováděno nejspíše pro 50 g acetonu. Přes uvedené nedostatky má předložená práce dobrou úroveň a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37537