ANDRLÍK, J. Návrh hydraulického ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Autor této práce má kvality schopného konstruktéra. Velmi detailní přístup vede až k menší přehlednosti v souvislostech. Některé obrázky v textové části jsou hůře rozlišitelné. Vhodné by bylo vysvětlit toleranční pole obvyklá u strojních součástí a návaznost drsností povrchu vzhledem k výkresové dokumentaci. Dále doporučit opatrnost v použití makromolekulárních plastů, kde dovolený tlak je často asi 10MPa. Jako celek má práce výbornou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována velmi pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací, firemní literatury a internetu. Práce obsahuje podrobný konstrukční návrh a pevnostní výpočet otočného hydraulického ramene. Součástí práce je velmi rozsáhlá úplná výkresová dokumentace. V úvodní části je proveden velmi podrobný silový rozbor možných pracovních poloh, který je v příloze přehledně uspořádán do tabulky. Řešení silových účinků je však poněkud neobvykle (a u podobných úloh i dosti nevhodně) provedeno grafickou metodou, což je z hlediska výpočtu značného množství možných variant poloh velmi rozsáhlé (a tím i nepřehledné). Při určování počtu stupňů volnosti provádí autor i při zcela zjevných soustavách s 1 stupněm volnosti poněkud zbytečně kinematický rozbor. V další části je provedeno stanovení VVÚ, na což navazuje pevnostní kontrola navržené ocelové konstrukce. Principielně je výpočet proveden zcela korektně a zařízení takto navržené by bylo funkční. I přes velice dobrou úroveň předložené práce k ní mám několik drobných připomínek, jak formálního, tak i věcného charakteru. Konkrétně se jedná o: - v práci je několik drobných překlepů, - na obr. 38 postrádám popis nakreslených hydromotorů – kde je který instalován, - připojení hydromotorů k ramenům sloupu a výložníku (výkresy 3-3P22-01/03 a /02) není obvyklé a pravděpodobně by vyvolávalo provozní problémy.. Předložená práce má i přes výše uvedené drobné výhrady celkově vysokou úroveň (včetně neobvykle velkého rozsahu, blížícího se k pracím diplomovým) a je v plně souladu se zadáním. Jan Andrlík ve své bakalářské práci jednoznačně prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce resp. dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37536