MLEJNEK, P. Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce, kterou vypracoval student Pavel Mlejnek „Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg“, odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V úvodní části je provedena rešerše vyráběných jeřábů. Dále je provedena volba komponent jeřábu a provedena volba konstrukce. Třetí kapitola se zabývá pevnostním výpočtem navrženého konstrukčního řešení. Práci pokládám za zdařilou a práce je členěna logicky a přehledně. Práce obsahuje několik netechnických výrazů a stylistických chyb (str. 17, 20,...). Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji. Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce dobrou úroveň a student úspěšně provedl návrh sloupového jeřábu podle doposud získaných znalostí. Výše uvedené spíše formální nedostatky nesnižují významně kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Zadáním autorovi závěrečné práce bylo zpracovat koncepční návrh sloupového jeřábu 600kg. Zpracování studentem je velmi kvalitní jak v textové části práce, tak i ve výkresové dokumentaci. V práci jsem nenalezl žádné významné koncepční ani výpočtové nedostatky. Obrázky a schémata jsou zapracovány v textové části přehledně a v kvalitní podobě. Drobnou připomínku bych měl jen k obrázku 13 na straně 22. Doporučil bych studentovi zachovávat během výpočtu jednotky v základních rozměrech počítaného parametru (str. 22, 23, 24). Výkresová dokumentace je obsáhlá a až na drobnosti (v měřítku některých součástí) nemám žádné připomínky. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37539