BABUŠ, O. Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kizlink, Juraj

Uvedený student měl dobrý přístup k zadané práci a značně se i uvedenému tématu práce věnoval a celkově zpracoval značné množství dostupné literatury , k čemu nám také značně přispělo Informační centrum EKO VIS MŽP ČR v Praze. Značnou práci mu dalo také vytřídění velkého množství literárních citací, což se ale povedlo a tak předložená práce získala na kompaktnosti. Doporučuji také, aby uvedený přehled literatury byl po úpravě a doplnění zpracován na vhodnou publikaci v odborném periodiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Ivan

Autor předložené bakalářské práce se velmi dobře zhostil zadaného tématu a v práci analýzoval jednotlivé problémy s uvedením závěrů a možných řešení. Z diskuse k jednotlivým problémům je zřejmé, že pojednávané téma dobře zvládl a vlastní bakalářská práce je dobrým východiskem pro další řešení, tj. pro zpracování diplomové práce v magisterském studiu. Po formální a jazykové stránce je možno vytknout autorovi poměrně časté formální chyby v pravopisu, stejně jako v některých případech nevhodné stylistické formulace či nevhodně zvolená slova. Nicméně se jedná o formální problém, který nesnižuje odbornou úroveň práce. Doporučuji po zodpovězení dotazů práci přijmout. Práci hodnotím známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12 Zadání bakalářské práce je splněno na velmi dobré úrovni.
Logické členění práce A 12 Předložená bakalářská práce má odpovídající strukturu k řešenému tématu .
Kvalita zpracování výsledků A 12 Rozbor problému je proveden velmi dobře a obsahuje vlastní závěry.
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12 Prezentované výsledky odpovídají stavu řešení a jsou kvalitně diskutovány.
Využití literatury a její citace B 11 Student využíval relevantní literaturu, včetně legislativy ČR a EU.
Úroveň jazykového zpracování B 11 Úroveň jazykového zpracování je na odpovídající úrovni.
Formální úroveň práce – celkový dojem C 9 Je třeba věnovat větší pozornost formální úpravě, zejména pravopisu.
Závěry práce a jejich formulace A 12 Závěry práce jsou správně formulovány a vytváří předpoklad pro další řešení.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 232