FAIT, P. Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerová, Vladimíra

Diplomant pracoval iniciativně a samostatně. Diplomová práce je celkově na dobré úrovni. Doplňující otázka: Na straně 44 hodnotíte vliv změn sazeb DPH na fotografické studio. Jak hodnotíte fotografické služby z hlediska cenové elasticity poptávky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Soudek, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54573