ŠELIGA, L. Diagnostika vlastností polovodičových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V rámci teoretické části shrnul student popis veličin a jevů souvisejících s polovodičovými materiály. Soustředil se zejména na účinky teploty a intenzity elektrického pole na konduktivitu a pohyblivost. Z různých literárních zdrojů vytvořil přehlednou tabulku hodnot základních fyzikálních veličin, nejen elementárních, ale i sloučeninových polovodičů, které naleznou uplatnění při modelování pásových struktur. V praktické části prokázal schopnost zhmotnit myšlenky návrhu v praktickou realizaci laboratorního přípravku pro sledování vlivu intenzity elektrického pole na vybrané vlastnosti polovodičových materiálů a současně i vytvořil ovládací software k přístrojovému zařízení. Ke zpracování bakalářské práce bylo použito různorodé portfolio odborné literatury, která je řádně citovaná podle normy ČSN ISO 690, 690-2 v kapitole Literatura. Student přicházel na pravidelné týdenní konzultace, při kterých vždy shrnul své výsledky dosavadní činnosti a následně jsme diskutovali nad dalším vývojem a směřováním jeho práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

ŠELIGA Předložená bakalářská práce, zadaná ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, řeší problematiku sledování typických vlastností polovodičových materiálů se zaměřením na určení vlivu elektrického pole na pohyblivost nosičů náboje a účinků teploty na konduktivitu vybraných zkušebních vzorků. Veškeré experimentální práce byly realizovány v laboratoři Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zkušební zařízení a podmínky měření byly přizpůsobeny přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů byla zpracována bakalářská práce v rozsahu 45 stran včetně přehledu použité literatury, seznamu použitých symbolů a dvou stran příloh shrnujících přehled vlastností vybraných polovodičů. Práce je rozdělena do šesti kapitol doplněných úvodem do řešené problematiky. Teoretické kapitoly probírají polovodičové materiály, jejich vlastnosti a vedení proudu v nich, metodiku stanovení rezistivity polovodiče a pohyblivosti nosičů náboje. Praktická část popisuje návrh a realizaci laboratorního pracoviště pro studium vybraných vlastností polovodičových materiálů, včetně popisu jednotlivých přístrojů a zařízení, tvorby programového prostředí pro automatizaci experimentální činnosti a ověření jeho funkčnosti na praktickém příkladu. Naměřené hodnoty jsou zpracovány formou přehledných tabulek, doplněných příkladem výpočtu, a grafických závislostí shrnujících účinky intenzity elektrického pole na pohyblivost minoritních nosičů náboje a vliv teploty na rezistivitu zkoušeného vzorku. Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Požadavky zadání byly splněny v plném rozsahu. Předložená bakalářská práce a její zpracování splňují všechny požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů jsou jednoznačně využitelné při návrzích a realizacích aplikací pro technickou praxi.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 54588