KALČÍKOVÁ, G. Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

V předložené diplomové práci s názvem "Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí" se studentka zaměřila na hodnocení ekotoxicity vzorků močovino-formaldehydové pryskyřice a melamin-formaldehydové pryskyřice. Vliv těchto látek byl posuzován prostřednictvím tří testů ekotoxicity a pomocí testu biodegradability. Z testů ekotoxicity byly využity testy na organismu Dafnia magna a Vibrio fischeri a akutní test inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem. Biodegradabilita byla hodnocena metodou měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru. Studentka zpracovala svoji práci na 90 stranách. Pro tyto účely autorka využila 53 literárních zdrojů s převahou zdrojů cizojazyčných. V teoretické části diplomantka stručně, leč účelně charakterizuje testované chemické látky a používané testy ekotoxicity a princip testu biodegradability. V experimentální části jsou v souladu se zadáním diplomové práce hodnoceny vzorky formaldehydových pryskyřic pomocí vybraných testů ekotoxicity a biodegradability, jejichž metodiky jsou zde podrobně popsány. Veškeré výsledky testů jsou přehledně zpracovány do tabulek popř. vyneseny v grafech a na jejich základě jsou stanoveny výsledné hodnoty letálních nebo efektivních koncentrací pro jednotlivé testované látky a čas potřebný pro biodegradaci. Veškeré výsledky jsou stručně komentovány v části výsledky a diskuze.Stanovené hodnoty EC50, LC50 testovaných látek pro jednotlivé testovací organismy jsou vyneseny v grafech, což umožňuje rychlou orientaci při porovnání citlivosti jednotlivých organismů.V závěru práce jsou získané výsledky přehledně a jasně formulovány. Autorka experimentální část své diplomové práce zpracovávala v rámci zahraničního pobytu Erasmus na Fakultě chemie a chemické technologie na Universitě v Ljubljaně. Konzultantkou jí byla doc. Andreja Žgajnar Gotvajn Ph.D.. Po celou dobu svého pobytu diplomantka aktivně využívala možnosti emailové komunikace a dbala názorů jak vedoucí diplomové práce, tak své konzultantky. Gabriela Kalčíková podle mého názoru prokázala schopnost samostatné práce, účelného využití a přehledného zpracování literárních zdrojů. Využívala dostatečnou měrou možnosti konzultací a rychle reagovala na případné připomínky. Experimentální část práce, podle referencí konzultantky a podle informací, které mi často poskytovala, prováděla pečlivě, samostatně a cílevědomě. Systematicky prováděla jednotlivé etapy testování vzorků a vyhodnocovala veškerá experimentálních data. Diplomová práce studentky Gabriely Kalčíkové splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová Weissmannová, Helena

Téma diplomové práce se zabývá posouzením vlivu vzorků formaldehydových pryskyřic v průběhu výroby na životní prostředí. Pro posouzení dopadu na životní prostředí byly vybrány dva základní parametry stanovení ekotoxicity a biodegradability. V práci byly studovány vzorky močovino-formaldehydových pryskyřic a malamin-formaldehydových pryskyřic s využitím 3 testů ekotocity a byla stanovena biodegradabilita vzorků metodou měřením spotřeby kyslíku v uzavřeném systému. Teoretická část práce výstižně uvádí testy ekotoxicity a proces biodegradace. Celá textová část je doplněna graficky zdařilými obrázky s výjimkou obr. 10. Rozsáhlá experimentální část je pěkně a logicky metodicky napsána a velmi podrobně jsou uváděny postupy stanovení s příslušnými experimentálními zařízeními. Z této části a na základě velice stručné charakteristiky vzorků lze vyvodit časovou a experimentální náročnost práce. Kapitola výsledky a diskuze výsledků je rozsáhlá a pečlivě zpracována. Autorka veškerá získaná data velmi vhodně zpracovala do přehledné tabelární a grafické formy s příslušnými detailními komentáři. Závěr práce shrnuje veškeré získané výsledky práce. V závěru jsou zhodnoceny výsledky testů ekotoxicity a proces bidegradace a vyvozen příslušný závěr o riziku formaldehydových pryskyřic pro životní prostředí. Diplomová práce se věnuje zajímavému tématu. Práce svědčí o dobrém odborném rozhledu diplomatky v problematice, jak po teoretické stránce, tak také při diskusi výsledků. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16400