KAŇOVÁ, J. Měření akustické emise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Studentka kombinovaného studia dostala zadání bakalářské práce týkající se problematiky vyhodnocování nejistot přímého a nepřímého měření. Konkrétně se jednalo o měřicí řetězec se snímačem akustické emise, kde cílem bylo stanovení rozšířené nejistoty měření amplitudové frekvenční charakteristiky tohoto snímače. Studentka dostala zadání bakalářské práce ve školním roce 2006/07, ale z důvodů rozvolnění studia odevzdala práci až ve stávajícím školním roce, kdy ji zbýval poslední bod zadání a to zpracování velkého množství dat z měření frekvenčních charakteristik snímače AE potřebných pro stanovení rozšířené nejistoty. Studentka se dostavovala na ústní konzultace ke konci semestru, kdy sestavovala a vyhodnocovala zpracovávaná data. Bylo zřejmé, že je pod časovým tlakem, který měl své příčiny v silném pracovním vytížení v zaměstnání. Přesto se studentce podařilo bakalářskou práci dokončit v řádném termínu, i když její kvalita je poznamenaná nedostatkem času. Studentce nelze upřít velkou vůli a vytrvalost, s jakou překonala souběžné plnění povinností v zaměstnání a při studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním nejistot měření u snímačů akustické emise. Práce je rozdělena do tří základních částí - teoretický rozbor nejistot měření, přehled snímačů akustické emise a jejich kalibrace a vlastní výpočtová část určování rozšířené nejistoty měření amplitudové frekvenční charakteristiky snímače AE. K rozvržení práce bych měla připomínku - v kapitole věnované výpočtu jednotlivých nejistot měření by bylo vhodné upravit posloupnost jednotlivých kapitol tak, aby se nejprve vypočetly nejistoty typu A a pak nejistoty typu B, což by podle mě bylo logičtější. Domnívám se, že se diplomantka relativně dobře zorientovala v nové látce. Po jazykové a formální stránce je práce na průměrné úrovni. Vyskytuje se v ní větší množství překlepů (hlavně v kapitole č. 5). K formální stránce bych měla pár připomínek: a) chybná citace v seznamu literatury - chybí nakladatelství, ISBN, často rok vydání. b) neobvyklé číslování v seznamu příloh c) často se vyskytuje slovenské slovo "aj" d) nejednotnost formátování odstavců

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 15351