HUSÁK, M. Nástroje managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Kandidát se seznámil se základy řízení kvality a zpracoval zajímavý přehled nástrojů, které mají současní manžeři k dispozici pro řešení úloh v rámci řízení kvality. Pravidelně konsultoval, byl vždy připraven. Řádně uvádí odkazy na použité literární prameny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sivtseva, Aleksandra

Téma je velmi aktuální, protože kvalita je pojem, který lidé znají již od starověku. Práce je psana formou rešerše. Autor do určité míry prokázal teoretické znalosti. Cíl, který si autor stanovil, byl splněn. Diplomovou práci navrhuji ohodnotit stupněm výborně (A). V seznamu literatury je uvedeno pouze 9 zdrojů, což je, vzhledem k tématu, celkem málo. Dále bych chtěla upozornit na chybějící citace na řadě míst.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28833