VOLOVEC, M. Internetové aplikace v .NET Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Trzos, Michal

Pan Volovec měl ve své práci navrhnout a odladit projekt realizující pokročilý Instant Messenger s doprovodnými službami tak, aby bylo možné tento projekt použít ve výuce jako vzorový projekt. Většina bakalářské práce pana Volovce má úroveň a formu internetového tutoriálu, jeho obsahu a strukturovanosti však nedosahuje. Z textu také není zřejmé, jestli se studentovi podařilo splnit zadání. Mezi vytvořenými aplikacemi jsou dva projekty, které by mohly podle zdrojových kódů fungovat jako Instant Messenger, ale není možné se dostat přes přihlašovací okno aplikace. V práci není návod jak aplikace zprovoznit, ani co vše bylo v rámci práce vytvořeno. Proto při obhajobě doporučuji předvedení aplikace studentem. Ve zdrojovém kódu jsou komentovány pouze úvody metod a to jen u těch, u kterých lze jejich funkci odvodit přímo z názvu. Komentáře uvnitř metod chybí. Na mnoho obrázků nejsou v textu odkazy. V celém textu chybí odkazy na literaturu. Práce obsahuje velké množství zkratek, které nejsou uvedeny v seznamu zkratek. Zdrojové kódy v textu jsou prezentovány použitím označení např. Kód 2.3, jsou nekomentované, napsané různým fontem a až na výjimky nepopsané v textu. Téměř na každé stránce je text zasahující mimo zarovnání do bloku. Autor kombinuje české a anglické názvy, mnohé anglické názvy nepřekládá do českého jazyka. V několika případech je překládá nesprávně. V práci se vyskytují i další chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce 0/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 21519