JOB, Š. Měřící systémy závodních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Práce splnila zadání. Student pracoval samostatně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Joba je zaměřena na měřicí systémy závodních vozidel. Cílem je rozebrat v současnosti používané dataloggery jednotlivých výrobců s ohledem na počet a typ měřených signálů a způsob jejich využití. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Bakalářská práce je jak po grafické, stylistické i obsahové stránce na slušné úrovni. Domnívám se však, že není dostatečně jasně patrný rozdíl mezi záznamovou hustotou a vzorkovací frekvencí a v některých případech mohou být tyto pojmy zaměněny. Rovněž nerozumím tomu, proč je v případě některých výrobců zařízení zároveň vytvořen jistý seznam nabízených senzorů u některých potom tento výčet chybí. Navíc v případě snímačů se domnívám, že tyto jsou více méně univerzální a použitelné pro různá záznamová zařízení (rozhoduje jen použitý konektor).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28855