PAVELKA, T. Využití technologie RP a přesného lití pro odlitky v oblasti lékařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Závěrečná práce Tomáše Pavelky je zpracována na velmi vysoké úrovni. Problematikou se zabýval už v průběhu bakalářského studia a tak závěrečná práce přináší mnoho nových poznatků jak v oblasti teoretické tak praktické. Aplikace metod RP při výrobě odlitků - náhrad lidských kloubů má určitě velkou budoucnost. Je také předpoklad,že student Pavelka bude pokračovat ve studiu této problematiky i v rámci studia doktorského.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Joch, Antonín

Předložená diplomová práce je orientována na teoretické a praktické využití technologie Rapid Prototyping a metody vytavitelného modelu pro získání přesně litého odlitku kloubní náhrady, v tomto případě umělého kolenního kloubu. Cílem diplomové práce bylo pomocí moderních medicínských zobrazovacích prostředků, technik metody Rapid Prototyping a metody vytavitelného modelu, jako jedné z technologií přesného lití, získat hrubý odlitek individuální náhrady kolenního kloubu. Výsledek této práce naprosto nesnižuje fakt, že v požadované době nebyly dokončeny slévárnou přesného lití v práci popisované odlitky kolenních implantátů. Souhrnné použití těchto speciálních technologií, dle v této práci prezentovaných postupů dává reálnou naději, že v blízké budoucnosti se tímto směrem bude medicína ve spolupráci s odbornými pracovišti zajisté ubírat. Vždyť metoda Rapid Prototyping ve spolupráci s technologií spřesného lití vytavitelným modelem je již běžně využívána např. v oblasti automobilového průmyslu nebo v energetice při vývoji, někdy i kusové výrobě oběžných kol turbodmychadel. Přes výše uvedené diplomant splnil veškeré požadavky zadání. Diplomant svoji práci rozdělil do čtyř základních kapitol. Po krátkém úvodu a definici cíle stručně popisuje vývoj konstrukce kloubních náhrad a zmiňuje se o jejich současné konstrukci, ať už se jedná o endoprotézu kyčelního kloubu, náhradu kolenního kloubu nebo ostatních kloubů. V práci se rovněž zabývá slitinami těchto implantátů, pokračuje popisem získávání trojrozměrného virtuálního modelu s využitím vhodného softwaru, s možností úprav tvaru s ohledem na budoucí namáhání implantátu. Dále pak popisuje získání implantátu na zařízení Rapid Prototyping, načež následuje velice podrobný popis technologie přesného lití metodou vytavitelného modelu, včetně velice zdařilé fotodokumentace. Jako nejvhodnější byl k experimentu vybrán kolenní kloub. Po podrobném prostudování předložené diplomové práce mi nezbývá než konstatovat, že stanovený cíl byl diplomantem splněn. Jedná se o velice aktuální práci, zejména pro pracovníky vývojových pracovišť sléváren přesného lití a nemocnic. Dle mého názoru diplomant správně stanovil koncepci řešení zadaného úkolu. Velice dobře se zhostil teoretického rozboru tohoto úkolu a jeho praktického řešení a výsledky velice srozumitelně vyjádřil s vhodným doplněním obrázky, náčrty, diagramy, tabulkami a fotodokumentací výrobního procesu. Práce je celkově velice dobře zpracována, písemný projev i grafické zpracování je na velice dobré úrovni. Diplomant nemá žádný problém při práci s literaturou, citace je plně dostačující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20052