BĚLKA, M. Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Při vypracování bakalářské práce postupoval student samostatně a řídil se pokyny vedoucího. Kromě literární rešerše student zpracoval a vyhodnotil ukázkové měření teplot a rychlostí v kabině osobního automobilu. Je třeba ocenit, že při zpracování literární rešerše student použil řadu zdrojů v anglickém jazyce.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štětina, Josef

Obsahem práce je Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu. Text bakalářské práce má 34 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části a je členěn do kapitol a podkapitol. Práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na problematiku vytápění, větrání a klimatizování kabin osobních automobilů. Student čerpal jak ze zahraniční tak i domácí literatury a využil i Internetové zdroje. Citace na použité zdroje jsou v textu uváděny. Některé z formulací vysvětlující termodynamiku a přenos tepla jsou formulovány na úrovni spíše populárního textu a nerespektují pojmy z kurzu Termomechaniky. Lze ocenit, že student kromě rešeršní práce provedl i praktické měření a vyvodil z něho nějaké závěry. Bohužel v textu nepopsal použitou měřicí techniku ani použitý software, z kterého získal data. Taktéž v textu chybí příčný řez automobilu s vyznačením a zakótováním měřicích míst a s vyznačením poloh vzduchových vyústek. Student prokázal schopnost samostatně zpracovat dané téma, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28861