BUDÍK, J. Vyhledávání vzorů v dynamických datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Diplomová práce studenta Bc. Jana Budíka byla zaměřena na analýzu časových řad a po dohodě se školitelem byla orientována na dolování dat v komoditních burzovních datech. Sloučení oboru automatizace v podobě umělé inteligence a predikcí na burze vyústilo ve kvalitní práci. Student využíval na počátku své práce odborné konzultace, při kterých byly vytyčeny hlavní body, které pak již samostatně a úspěšně realizoval. Za cennou považuji skutečnost, že student projevil zájem o postgraduální studium na fakultě podnikatelské na VUT, úspěšně složil přestupové zkoušky a byl přijat do prezenční formy postgraduálního studia. Z pohledu vedoucího práce toto považuji za úspěšné završení realizované diplomové práce. Navrhuji klasifikaci 95 bodů / A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Předmětem práce je data-mining, zabývá se především vyhledáváním vzorů v dynamických datech a časových řadách. Zadáním je rešeršní a praktická část. Předložená práce toto zadání splňuje a výsledkem je realizace funkčního programu pro vyhledávání vzorů v datech. Rešeršní část je ale provedena pouze povrchně, nezabývá se například metodami analýzy. V tomto bodě se tedy jedná pouze o částečné splnění zadání. Práce je po formální stránce zpracována kvalitně, pouze části psané v angličtině jsou velmi slabé. Celkově se jedná o zajímavou práci s konkrétními výsledky, která svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Doporučuji práci k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 21502