HAUPT, D. Evoluční algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Student vypracoval bakalářskou práci mající za cíl srovnání genetických a diferenciálních optimalizačních algoritmů. Student pracoval aktivně a samostatně, konzultací využíval k ověřování správnosti zvolených postupů a schválení rozšíření zadání, která sám navrhl. Student jednoznačně prokázal bakalářské schopnosti, práci hodnotím 100 body / A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Polách, Petr

Student podal ve své práci zcela v souladu se zadáním přehled několika variant evolučních algoritmů včetně jejich modifikací. Ukázal na příkladech jejich přednosti i omezení a dostatečně diskutoval jak vlastní výsledky tak informace převzaté z literatury. Zadání, které bylo teoreticky náročnější, bylo splněno. Drobná výtka směruje na často se opakující nedostatky gramatické - konkrétně chybějící čárky mezi vedlejšími a hlavními větami. Jinak je práce standardní, dobře strukturovaná a čitelná. Po odborné stránce bych ocenil větší detailnost při matematickém rozboru jednotlivých variant evolučních algoritmů. Student předvádí funkci algoritmů slovně v bodech, srozumitelnosti a použitelnosti textu by však podle mého názoru jednoznačně prospěl větší důraz na samotný matematický aparát (resp. alespoň základní symbolický popis). Ocenil bych i větší množství konkrétních příkladů u jednotlivých podkapitol. Např. uvedené speciální varianty evolučních aloritmů pro řešení problému obchodního cestujícího tak, jak jsou pouze slovně popsány, jsou poměrně náročné na pochopení. Na druhou stranu množství příloh zahrnujících jak zdrojové kódy k matlabovským skriptům, tak sestavené reporty z jednotlivých výpočetních experimentů ukazují, že student látku pochopil, dokázal aplikovat a v závěru práce jsou výsledky také smysluplně diskutovány. Student dle mého názoru jasně prokázal své bakalářské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21504