VYSLOUŽIL, O. Vyhodnocovaní komplexních situací z údajů letecké avioniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Student Bc. Ondřej Vysloužil vypracoval diplomovou práci na základě zadání firmy Honeywell, divize avioniky. Práce vyžadovala značnou samostatnost, schopnost komunikovat s konzultanty ve firmě Honeywell a rozsáhlé studium problematiky, která není náplní předmětů na ústavu automatizace. Během práce prokázal samostatnost, píli a systematičnost. Kvalita práce samotné slučující jak znalosti z oblasti letectví tak aplikované znalosti z předmětů umělé inteligence byly oceněny první cenou na studentské soutěži EEICT 2009. Navrhuji klasifikaci 100 bodů / A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Svoboda,, Jiří

Cílem diplomové práce bylo seznámení se s problematikou zpracování dat produkovaných soudobou avionikou komerčních dopravních letadel. Na základě nabytých znalostí dále pak navrhnout vhodnou metodu zpracování vybraných dat pro identifikaci potenciálně nebezpečných stavů letadla s následným testováním zvoleného systému. V práci byly shrnuty důležité informace o jednotlivých fázích letu, popsána relevantní data produkovaná Flight Management Systémem. Dále se diplomant zabýval výběrem použité metody umělé inteligence. V práci je vypracován podrobný popis tvorby zvoleného Fuzzy Systému a výběru komplexních situací posuzovaných v testovací části práce. Diplomant navrhnul koncepční ověření v Matlabu s následnou implementací v průmyslovém SSL skriptovacím jazyku. Po grafické stránce je práce na velmi vysoké úrovni, zahrnuté informace jsou přehledné a vhodně obsáhlé. Diplomant prokázal vynikající orientaci v obsáhlé technické dokumentaci a literatuře s odkazy v samotné práci. Při řešení práce prokázal diplomant inženýrské schopnosti, schopnost řešení komplexního problému z praxe, což bylo oceněno také prvním místem na konferenci Student EEICT 2009. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 21509