PAJTINOVÁ, M. Metody kvantové kryptografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Studentka pracovala aktivně a samostatně, zadání splnila v plném rozsahu. Výsledky její práce budou využity ve výuce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání B 44/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Cílem bakalářské práce je popis současných protokolů kvantové kryptografie, průzkum možností konkrétních technických prostředků a simulace protokolů. První část se věnuje obecně kryptgrafii a zmiňuje také základy kvantové fyziky. Zde by bylo dle mého názoru vhodné podrobněji ukázat vazbu mezi kvantovou fyzikou a kryptografií či alespoň dodat zdroje na některá tvrzení, která mohou v současném stavu vyznít nepřesně (např. ohledně duality, neměřitelnosti a využitelnosti pouze polarizace a ne spinu). V druhé části jsou popsány protokoly pro rozšíření klíčů. Tuto sekci považuji za přehlednou a dostatečně podrobnou. V praktické sekci byl realizován simulační program. K němu nemám žádné výhrady krom detailů týkajících se grafického zpracování. Po formální stránce bych práci vytknul především problémy s odsazením (nadpisy, první řádky kapitoly) a také gramatiku v anglické anotaci. Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení 89/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 44/50
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21534