JANEČKA, J. Popis elektrických a mechanických blokád na různých typech rozváděče UniGear [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Hodnocená bakalářská práce je koncipována jako pomůcka pro standardizaci postupů při projektování blokování elektrických přístrojů v rozváděčích vn. První polovina práce je věnována pouze popisu konstrukce a výbavy jednotlivých typů vzduchem izolovaných rozváděčů. Ve druhé jsou popsány podmínky a principy blokování pro uvedené rozváděče a dále je zpracován postup při řešení blokování ve třech vybraných sestavách rozváděčů. Výsledkem jsou návodné obrázky (většinou fotografie) systémů mechanického blokovaní a liniová schémata pro znázornění funkce elektrického blokování jednotlivých přístrojů. S ohledem na záměr práce, vytvořit manuál pro projekční činnost se v druhé části práce měl autor více zaměřit na logické strukturování a srozumitelnost textu. Ta je místy poněkud horší i proto, že jednotlivé kapitoly jsou psány poměrně stručně až heslovitě (kap. 7.4 až 7.6), navíc se v textu nachází překlepy a chyby. V popisu elektrického blokování v kapitolách 8.1 až 8.3 je situace obdobná. Jednotlivé systémy blokování jsou popsány velmi stručně, bez podrobností k jednotlivým schématům uvedeným jako příklady. Zadání práce autor splnil i když s výhradami v některých bodech zadání. Kladně je však nutno ohodnotit samostatný a iniciativní přístup autora k zadanému řešení.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pelc, Tomáš

Bakalářská práce celkově splňuje podmínky zadání. Kladně hodnotím především koncepci práce, jakožto přehlednou, ale zároveň výstižnou. Dále bych vyzdvihl přehled základních elektrických, elektromechanických a mechanických blokád. Pro praktické použití bakalářské práce jako manuálu pro nové projektanty je pak velmi přínosné také konkrétní zobrazení a použití jednotlivých blokád, včetně příkladů el. zapojení. Na druhou stranu se v práci vyskytují určité nepřesnosti, které celkové hodnocené práce lehce snižují (např. ne zcela korektní popis přístrojů na str. 50, obr.22 nebo chybně popsaná funkcionalita blokovací cívky RL2 na str. 53). Po opravení nepřesností bude určitě možno práci využít pro nově nastupující projektanty v ABB PPMV Brno jako součást jejich zaškolení.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 51903